SKW Webmasterโรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยาได้รับการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เขตดินแดง)