ข้อมูลโรงเรียน


thumnail_defalut


โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา
ที่ตั้งเลขที่ ๔๐๙๗ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์-โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๓๒๙๔  E-mail : samakee4097@hotmail.com   Websitehttp://skwschool.com

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๙ เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๗ ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

23d5161d3a198c09d2bbb79428539db3_397x92
โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ บ้านเลขที่  ๒๖๖  ถนนพระราม ๖ ตำบลทุ่งพญาไท อำเภอดุสิต  จังหวัดพระนคร โดยมีพันตรีหลวงยุทธภรณ์พินิจ  ปิยะจันทร์  เป็นเจ้าของนายศิริ นุชทอง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ ได้ย้ายโรงเรียนมาเปิดทำการ  ณ บ้านเลขที่ ๔๐๙๗ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายศิริ  นุชทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๔  และเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๒๑

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๓   นายศิริ  นุชทอง ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่  คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนมีมติให้แต่งตั้งนางสาวกัญญารัตน์ นุชทอง เป็นครูใหญ่แทนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๔  กำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๔๕ นางสาวกัญญารัตน์ นุชทอง จึงมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยาจนถึงปัจจุบัน

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓   นายศิริ นุชทอง  ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  ถึงแก่กรรม  คณะกรรมการสถานศึกษามีมติให้แต่งตั้งนางสาวกัญญารัตน์ นุชทอง เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต และมีมติให้แต่งตั้งนางศศิวิมล นุชทอง เป็นผู้จัดการ

979c16a6a5965abc8374185dddb14ba6_424x92

“วินัยเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม”

46c449cc526fb1d84a8080caa37221e4_407x92

“ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙  นักเรียนโรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี  มีจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ภายใต้พื้นฐานความเป็นไทย ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  โรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้ที่มีมาตรฐานโดยสังคมมีส่วนร่วม “

cffd1448bc59399c1efc7bcaeb58acde_396x92

  1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม
  2. ส่งเสริมกระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดสุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะ กีฬา และปลอดยาเสพติด
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
  6. จัดสภาพแวดล้อม และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  8. ส่งเสริมการสร้าง การพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา